Laatste nieuws

Laatste nieuws

0 Reactie

Financiële impuls provincie Noord-Holland voor Pallas

HAARLEM - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben besloten een rentedragende lening van € 10,5 miljoen te geven aan de Stichting Voorbereiding Pallas.

0 Reactie

Klijnsma: Sociale participatie ouderen met een laag inkomen bevorderen

DEN HAAG - Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept maatschappelijke organisaties op met plannen te komen om kwetsbare ouderen met een laag besteedbaar inkomen beter aan de Nederlandse samenleving te kunnen laten meedoen. Dit vermindert hun isolement en vergroot hun sociale leefomgeving.

Ouderen leren hoe zij met computers kunnen werken en hun huishoudboekje op orde kunnen krijgen, zijn ook doelstellingen van dit programma. Dit staat in een subsidieregeling die vandaag in de Staatscourant is gepubliceerd.

0 Reactie

Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar

DEN HAAG - De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun materiële en sociale omstandigheden. De manier waarop we deze levenskwaliteit bereiken, lijkt echter geen stand te kunnen houden voor volgende generaties en veroorzaakt bovendien milieuproblemen in binnen- en buitenland. Bij het duurzaam houden van Nederland en het efficiënt om blijven gaan met schaarser wordende hulpbronnen, speelt innovatie een belangrijke rol.

0 Reactie

VN-resolutie aangenomen tegen geweld tegen vrouwen

DEN HAAG - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft maandag een resolutie aangenomen om geweld tegen vrouwen uit te bannen. De resolutie is een Nederlands-Frans initiatief, waarin landen worden opgeroepen vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld door te investeren in zowel preventie als de bestrijding van straffeloosheid.

0 Reactie

Wetsvoorstel over snellere uitvoering van straffen naar Tweede Kamer

DEN HAAG - Om te voorkomen dat veroordeelden hun straf te laat of niet volledig ondergaan, of zelfs ontlopen, komt de regie over de tenuitvoerlegging van straffen in handen van de minister van Veiligheid en Justitie in plaats van het Openbaar Ministerie. Doel van de organisaties in de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen is efficiënter samenwerken om straffen sneller en beter uit te voeren en slachtoffers, nabestaanden, zorginstanties en gemeenten beter te informeren over de veroordeelde en zijn straf.

0 Reactie

Green Deal Grondstoffen getekend

DEN HAAG - Vandaag is de Green Deal Grondstoffen getekend om het winnen van grondstoffen uit afvalwater door waterschappen verder te brengen. Waterschappen zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven om te zorgen voor een goede waterkwaliteit in Nederland. Maar zij beschouwen het afvalwater ook steeds meer als een bron van duurzame energie en grondstoffen. 

0 Reactie

Politici en beleidsmakers ontdekken nu pas de zzp’er

DEN HAAG - Zzp'ers waren tot voor kort een tijdelijk verschijnsel dat, in de verwachting van de beleidsmakers en politici, vanzelf zijn weg zou vinden. Dit blijkt uit een recentelijk onderzoek over de rol en positionering van zzp belangenbehartiging in Nederland.

0 Reactie

Uitzendbureaus verwerken gegevens uitzendkrachten in strijd met wet

UTRECHT - Randstad en Adecco twee van de grootste Nederlandse uitzendbureaus overtreden op verschillende punten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bij de verwerking van gegevens van uitzendkrachten. Dat concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek. De uitzendbureaus maken bijvoorbeeld kopieën van identiteitsbewijzen van mensen die een intakegesprek met het bureau voeren, maar er nog niet voor werken. Ook registreerden zij aard en oorzaak van de ziekte van uitzendkrachten.

0 Reactie

Humanitas en Rabobank helpen duizenden mensen uit financiële problemen

AMSTERDAM - Rabobank Foundation en Humanitas zijn met het project 'Samen op weg naar financiële zelfredzaamheid' een partnerschap aangegaan. Doel van het project is om meer mensen die in financiële problemen terecht zijn gekomen te helpen de eigen administratie op orde te krijgen en de financiële zelfredzaamheid te vergroten. Juist in tijden waarin 2,5 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens leven en ruim 1,1 miljoen huishoudens te maken hebben met ernstige betalingsachterstanden, is dit hard nodig.

0 Reactie

Doorsneesystematiek, veranderen of behouden?

DEN HAAG - Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) realiseert zich dat de doorsneesystematiek, die thans gebruikelijk is bij de financiering van pensioenregelingen door pensioenfondsen, op dit moment niet meer in alle gevallen de meest vanzelfsprekende keuze is. Het AG ziet de systematiek echter niet als een acuut probleem.

Tijdens het najaarscongres van het AG werd het AG-rapport Doorsneesystematiek, veranderen of behouden? uitgereikt aan prof. dr. Casper van Ewijk, adviserend lid van de SER-commissie Toekomst Pensioenstelsel. 

Pagina's